فواید: یونجه از مهمترين گياهان علوفه اي دنیا، به عنوان گیاه پوششی، کشت مخلوط وتناوب با گیاهان دیگرمورد استفاده قرار میگیرد.

نحوه خسارت

یونجه در مراحل اوليه رشد، گیاهچهء ضعيفی دارد که قدرت رقابت با علفهاي هرز فرصت طلب را ندارد و نسبت به هجوم علفهای هرز بسیار حساس می باشدکه در صورت عدم مديريت صحيح زراعي، علف هاي هرز بدون شك مي توانند به محصول زراعي صدمات جبران ناپذيري وارد كنند.

علف های هرز غالب مزارع یونجه

تاج خروس وحشی( Amaranthus blitoides ، Amarantus retroflexus )، برایسکا( Brassica tourenfortii )، پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis ) ، پنجه مرغی ( Cynodon dactylon ) ، اویارسلام ( Cyprus esculentus Dactyloctenium aegyptica ، دیگرا (Digera muricata )، سوروف(Echinochloa colonum )، ،آفتاب پرست (Heliotropium lasiocarpum )، پنیرک( Malva parviflora )، عروسک پشت پرده (Physalis lanceifolia ) ،خرفه( Portulaca oleracea ) ، خارخسک( Tribulus terrestris )، بارهنگ (Plantago lanceolata ) ترشک (Rumex crispus )، سلمک (Chenopodium alba ) (Chenopodium murale )، گلرنگ وحشی (Carthamus oxyacanthus) و سس (cuscuta).

 

روشهای پیشگیری و کنترل علفهای هرز

1- استفاده از بذر های بوجاری شده و فاقد هر گونه بذر علف هرز، 2- استفاده از کودهای دامی پوسیده، 3- کنترل علفهای هرز در کانال های آبیاری و در حاشیه مزارع، 4- کنترل علفهای هرز در زمان آیش، 5- رعایت مسائل قرنطینه ای، 6- بازدید و کنترل اداوات کشاورزی قبل از ورود به مزرعه

 

کنترل مکانیکی

کنترل مکانیکی در مدیریت علفهای هرز اهمیت زیادی دارد که باعث از بین بردن اندامهای هوایی و زیر زمینی می گردد. کنترل مکانیکی از طریق شخم، دیسک ها، پنجه غازی ، موور، هرس، کولتیواتور، روتیواتور، شعله افکن و وجین انجام می شود.

 

 

کنترل زراعی

کنترل زراعی از مهمترین و اساسی ترین روشهایی است که در مدیریت علفهای هرز بایستی در نظر گرفته شود. رعایت اصول زراعی باعث کاهش میزان خسارت علفهای هرز می گردد. جهت موفقیت در این روش بایستی موارد زیر را رعایت کنیم.

1- استفاده از ارقام مناسب و سازگار به منطقه، 2- تهیه بستر مناسب کشت، 3- رعایت تراکم کاشت مناسب،4- استفاده از بذر های گواهی شده و فاقد علفهای هرز، 5- استفاده از بذر های با قوه نامیه مطلوب با سرعت جوانه زنی بالا، 6- تقویت گیاه زراعی توسط عملیات کود دهی،7- رعایت تناوب زراعی.

کنترل شیمیایی

کنترل شیمیایی یکی مهمترین روش های کنترل علفهای هرز بویژه در سال های اخیر می باشد. گزارشات متعددی نشان داده است که تلفیق روش های فوق توام با کاربرد علفکش ها می تواند کنترل رضایتمندی به همراه داشته باشد.

آزمایش 1

1- ايمازتاپير 10 % SL  از ماده تجارتی (پرسوئیت) به میزان 800 سی سی در هكتار+ 1 لیتر سیتوگیت در مرحله 10- 15 سانتی متری یونجه پس از سبز شدن علفهای هرز، کنترل نسبتاً مناسبی روی علفهای هرز پهن برگ دارد و براسیکا (B. tourenfortii ) را بخوبی کنترل می کند.

2- کاربرد کلرتال دی میتل 75 درصد  از ماده تجارتی (داكتال ) به میزان 7 کیلو گرم در هکتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن یونجه، این علفکش علفهای هرز پنیرک، سلمک، دیگرا (D. muricata )را بخوبی کنترل می کند هر چند براسیکا (B. tourenfortii ) را بخوبی کنترل نمی کند.

برای کنترل علف های هرز باریک برگ علف کشهای ذیل قابل توصیه می باشند:

1- سیکلو کسیدیوم 10 درصد EC از ماده تجارتی فوکوس به میزان 2 لیتر در هکتار در زمان 3- 6 برگی باریک برگها .

2-  استفاده از هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل 5/12 درصد EC  ( گالانت) به میزان 2 لیتر در هکتار در زمان 3- 6 برگی باریک برگها .

آزمایش 2

بررسی و آزمایش اثر چند علفکش بر روی علفهای هرز یونجه نشان داده‌است که استفاده از علفکشهای بنتازون ۳ و ۲/۵ لیتر در هکتار، متری بوزین ۷۰۰-۱۰۰۰ گرم در هکتار نسبت به شاهد بدون وجین اختلاف معنی‌داری داشته از نظر تاثیر بر روی علفهای هرز پهن‌برگ در یک سطح آماری قرار گرفتند. علفکشهای متری بوزین ۱۰۰۰ و ۷۰۰ گرم در هکتار، هالوکسی فوپ اتیل ۲ لیتر در هکتار، فلوآزیفوپ بوتیل ۲ لیتر نسبت به شاهد بدون وجین اختلاف معنی‌داری داشته و از نظر تاثیر بر روی علفهای هرز باریک برگ در یک سطح واقع شده‌اند.

 

سوالات

1 چند مورد از روشهای کنترل زراعی علف های هرز در مزارع یونجه را نام ببرید؟

2 دو مورد از سموم علف کش مورد استفاده در مزارع یونجه را نام ببرید؟

+ نوشته شده توسط rz_nor در ۹۰/۰۹/۱۲ و ساعت 19:12 PM |